Pushing MWA forward with Big Data & AI technology

Work smarter, service better, together.

การประปานครหลวง ก้าวหน้า ทันสมัย ร่วมใจ มุ่งมั่น ผลักดันองค์กรณ์ด้วยเทคโนโลยี Big Data และ AI นำไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) อย่างเต็มรูปแบบ

ดูบริการ Big Data และ AIAndriod download
image
image
image

กลุ่มชุดข้อมูลที่ กปน. บูรณาการ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลต่างๆได้ กปน. ได้บูรณาการและจัดเก็บชุดข้อมูลต่างๆ แบบรวมศูนย์ไว้หลายกลุ่มชุดข้อมูล และดำเนินการจัดเก็บไว้ที่ Data Lake ตามหลักการรักษาความปลอดภัยและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบ Big Data Platform ของ กปน. เป็นการส่งเสริมการสร้างเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล (Data Democratization) ของผู้ใช้ข้อมูลในทุกระดับ

ไม่มีข้อมูล