บริการ Big Data

image

MWA Data Analytics Services

การประปานครหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและให้บริการประชาชนด้วยระบบ Data Analytics ซึ่งเป็นระบบให้บริการข้อมูล ข้อมูลเชิงลึกและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย ประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการงานวางท่อประปา (ระบบ CIA)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย (ระบบ Leak Detective)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ (ระบบ Water Eye)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Sensors และ IoT (ระบบ IoT Data Platform)
 • การบริการ Machine Learning Model Service (ระบบ ML Service)
 • ระบบ Machine Learning Development พร้อม GPU สำหรับ Deep Learning
 • โปรแกรม Tableau Desktop และ Server

Big Data & Management Platform

การประปานครหลวง มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานด้าน Big Data และการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของ กปน. ให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล บูรณาการ บริหารจัดการและธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ของ กปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย ผ่านระบบและเครื่องมือที่ทันสมัย ต่างๆ มากมาย เช่น

 • ระบบ Hadoop-Based/Enterprise Big Data Platfrom (Cloudera CDP)
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูล และเครื่องมือสำหรับงานด้าน ETL
 • ระบบคลังข้อมูล Data Lake และ Big Data Warehouse
 • ระบบบริการข้อมูลแบบ Web Service
image
image
image
image

บริการ Big Data Web Portal

เป็นบริการสำหรับผู้ใช้ระบบในการเข้าถึงระบบต่างๆในรูปแบบของ Web และ Mobile Application และทั้งหมดถูกออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบ Microservice Architecture

เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ Data Visualization และช่องทางเข้าสู่ระบบหลังบ้านในการจัดการระบบทั้งหมด

 • Real-time/Batch Dashboards & Reporting
 • Web Applicaiton
 • Mobile Application
 • Machine Learning & Data Service
 • Notifications
 • Authorization/Authentication
 • User and System Management/Monitoring